Odborné vzdělávání zaměstnanců firmy Instruo s.r.o. – registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013532Společnost INSTRUO s.r.o. zahájila 1. 12. 2019 projekt s názvem Odborné vzdělávání zaměstnanců firmy Instruo s.r.o.
Projekt vychází z analýzy vzdělávacích potřeb a řeší dlouhodobý plán vzdělávání, kterým se docílí uceleného systému řízení lidských zdrojů.

Cílovou skupinu tvoří 42 zaměstnanců společnosti, kteří budou absolvovat po dobu 24 měsíců odborná školení v těchto odvětvích:

  1. Obecné IT,
  2. Měkké a manažerské dovednosti,
  3. Jazykové vzdělávání,
  4. Technické a jiné odborné vzdělávání,
  5. Účetní, ekonomické a právní kurzy,
  6. Interní lektor.

Realizace projektu pozitivně ovlivní dosahování podnikatelských záměrů společnosti, jejichž nejvýznamnějším zdrojem jsou právě dostatečně kvalifikovaní zaměstnanci, kteří přispívají vlastním přičiněním k rozvoji a podpoře podnikatelských cílů.

V projektu jsou také zahrnuti zaměstnanci nad 54 let. Zvýšením jejich odborných dovedností se zajistí jejich uplatnění na trhu práce a udržitelnost jejich pracovní pozice.

Projekt je realizován od prosince 2019 do listopadu 2021.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Rozpočet projektu je vyčíslen ve výši 1.375.800,- Kč a podpora je poskytnuta de minimis. Společnost INSTRUO s.r.o. se bude podílet na realizaci projektu 15% z vlastních zdrojů.